Firma STADAM - włazy, zawory, odpowietrzniki, stal nierdzewna

Firma STADAM

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Firmy STADAM Adam Statkiewicz

§ 1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwanej dalej OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i dostawy towarów zawieranych przez Firma STADAM Adam Statkiewicz z siedzibą w Białogardzie, ul. Lutyków 9, 78-200 Białogard, zarejestrowana w CEIDG pod nr NIP 6721733635 (zwanej dalej Firma STADAM tj. "sprzedający") z wyłączeniem umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.
 2. Działalność sprzedającego polega na zawieraniu umów sprzedaży towarów, umów dostawy towarów na rzecz innych podmiotów, zwanych dalej „kupującymi”.
 3. OWS stanowi integralną część wszelkich umów sprzedaży lub dostawy zawieranych przez Firma STADAM.
 4. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie Firmy STADAM lub na stronie internetowej www.stadam.pl
 5. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów oraz dostawy. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, warunki dostawy, wzory umowy, regulaminy itp.) niż te stosowane przez sprzedającego.
 6. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy na zasadach innych niż w niniejszych OWS wyłącza stosowanie OWS tylko w zakresie uregulowanym w sposób odmienny.
 7. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 8. Kupujący, składając zamówienie akceptuje niniejsze warunki OWS.

§ 2

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – Firma STADAM Adam Statkiewicz, ul. Lutyków 9, 78-200 Białogard, NIP 6721733635, REGON: 331247750.
 2. Kupujący – podmiot będący nabywcą lub odbiorcą materiałów, produktów i usług oferowanych przez Firmę STADAM.
 3. Termin płatności - dzień w którym należność za towar staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi, dobra które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie - oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, faksem lub e–mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia, złożone kupującemu po jego otrzymaniu wraz z określeniem, co najmniej: ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności.

§ 3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli opatrzone zostały ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży.
 2. Zamówienie Kupującego powinno zwierać następujące dane:
  1. Nazwę Kupującego - wraz z wskazaniem dokładnego adresu,
  2. Numer NIP lub odpowiednik,
  3. Wskazanie numeru oferty jeśli dotyczy,
  4. Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
  5. Ilość zamówionego towaru,
  6. Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
 3. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży, umowy dostawy przez strony na warunkach określonych w OWS jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego (w formie e-mail, faksem, listownie). Pisemne potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.
 4. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją sprzedaży w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach o których mowa w §3 ust.2 OWS.
 5. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 6. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy. Do zdarzeń określanych mianem siły wyższej zalicza się m.in. pożar, strajk, embargo, wstrzymanie transferu dewiz, ograniczenia energetyczne.

§ 4

 1. Ceną towaru jest cena wynikająca z potwierdzenia zamówienia.
 2. Ceny podawane przez Sprzedającego są zawsze cenami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury.
 3. Przy braku odmiennych uzgodnień obowiązują zasady wysyłki EXW (INCOTERMS 2010) plus standardowe opakowanie Sprzedającego.

§ 5

 1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 3. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień zwłoki, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 4. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 5. Jeżeli strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 6. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

§ 6

 1. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem operatora logistycznego.
 2. Terminy dostawy wynikające z uzgodnień między stronami, mogą ulec zmianie w przypadku zdarzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Jeżeli kupujący wydłuży ustalony termin dostawy lub w przypadku nie przyjęcia towaru, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami transportu i kosztami magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania.
 4. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w paragrafie 3 ust 5.
 5. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie sporządzając protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.
 6. Możliwość zwrotu towaru będzie każdorazowo rozpatrywana indywidualnie i wymagać będzie zgody Sprzedawcy, wyrażonej na piśmie. Możliwy jest zwrot tylko nieuszkodzonego i nieużywanego towaru. Nie przyjmuje się zwrotów towarów nietypowych lub towaru sprowadzonego/wyprodukowanego na specjalne zamówienie Kupującego. Rozpatrywane będą tylko sprawy do 3 miesięcy wstecz od daty wystawienia faktury. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

§ 7

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach.
 2. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.

§ 8

 1. Sprzedający udziela na swoje wyroby gwarancji. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty sprzedaży.
 2. Gwarancja Dostawcy nie obejmuje wad spowodowanych zużyciem wynikającym z normalnego użytkowania, nieodpowiednią konserwacją czy wadliwą naprawą po dostawie dokonaną przez podmiot nieuprawniony, modyfikacjami wprowadzonymi przez Kupującego lub inny Podmiot powiązany z Kupującym lub, z zastrzeżeniem przypadków, w których Sprzedający został poinformowany o dokonanych modyfikacjach i nie zgłosił sprzeciwu w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia, oraz przypadków niezastosowania się do instrukcji operacyjnych.

§ 9

Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

§ 10

Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową w szczególności indywidualnych warunków sprzedaży.

§ 11

 1. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 2. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 5. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.